කෘෂි විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018 දෙවන කොටස

කෘෂි විද්‍යාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය 2018

Click sal_arg_2018_p2.pdf link to view the file.