4.1 ව්‍යාපාර ආයතනයක කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ස්වරූපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு SAL-ECON-4.1 viyapara aryathana hadinvima.pdf ஐ சொடுக்குக

ව්‍යාපාර ආයතනයක කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ස්වරූපය