4.1 ව්‍යාපාර ආයතනයක කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ස්වරූපය

Click SAL-ECON-4.1 viyapara aryathana hadinvima.pdf link to view the file.

ව්‍යාපාර ආයතනයක කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ස්වරූපය