ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 - I - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு AL2016_Revi5_MCQ.pdf ஐ சொடுக்குக

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 5 - I - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)