ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 - II - ව්‍යූහගත රචනා - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)

Click AL2016_Revi1_Essay.pdf link to view the file.

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 - II - ව්‍යූහගත රචනා - 2016 (අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - විද්‍යා ශාඛාව)