தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -பகுதி-2-கிழக்கு மாகாணம்-2018

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் -பகுதி-2-கிழக்கு மாகாணம்-2018

Click tal_ict_mp_2_ep_2018.pdf link to view the file.