இரசாயனவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

இரசாயனவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_che_mp_mora_1_2_2018.pdf ஐ சொடுக்குக