உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள்-Mora_E_Tamils_2017

Click tal_phy_mp_mora_1_2_2018.pdf link to view the file.