தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.க.வ)-2018

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.க.வ)-2018

Click tal_ict_mp_1_2_Vadam_zone_2018.pdf link to view the file.