தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2018

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2018

Click tal_ict_mp_1_2_np_ans_2018.pdf link to view the file.