மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2018

மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_he_mp_1_2_np_2018.pdf ஐ சொடுக்குக