மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2018

மனைப்பொருளியல் மாதிரி வினாத்தாள்-(வ.மா.க.தி)-2018

Click tal_he_mp_1_2_np_2018.pdf link to view the file.