ප්‍රශ්න පත්‍රය I- 2014

ප්‍රශ්න පත්‍රය I- 2014

Click sal_phy_pp_paper_I_2014.pdf link to view the file.