ප්‍රශ්න පත්‍රය I/II- 2014

Click sal_hma_pp_paper_I_II_2014.pdf link to view the file.

ප්‍රශ්න පත්‍රය I- 2014