ඌව පළාත - පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු I) - 2017

Click sg11_His_up_mp_ansI_2017.pdf link to view the file.

ඌව පළාත - පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍රය (පිළිතුරු I) - 2017