2ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

2ஆம் தவணை வினாத்தாள் (வடமாகாணம்)-புள்ளித்திட்டம்-2017

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_hea_sci_tp_2nd_pde_ans_2017.pdf ஐ சொடுக்குக