பொருளியல் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

பொருளியல் புள்ளித்திட்டம்-FWC-2017

Click tal_eco_mp_6th_fwc_ans_2017.pdf link to view the file.