மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் புள்ளித்திட்டம்(கிழக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்-2017)

மாதிரி வினாத்தாள் மற்றும் புள்ளித்திட்டம்(கிழக்கு மாகாண கல்வித் திணைக்களம்-2017)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol_ict_mp_ep_2017.pdf ஐ சொடுக்குக