மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2017)

மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2017)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ol_seminar_ict_ta_part12.pdf ஐ சொடுக்குக