மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2017)

மாதிரி வினாத்தாள் (e-தக்சலாவ 2017)

Click ol_seminar_ict_ta_part12.pdf link to view the file.