மாதிரி வினாத்தாள் - புள்ளித்திட்டம்(e-தக்சலாவ 2017)

மாதிரி வினாத்தாள் - புள்ளித்திட்டம்(e-தக்சலாவ 2017)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு ol_seminar_History-Ans.pdf ஐ சொடுக்குக