மாதிரி வினாத்தாள் - புள்ளித்திட்டம்(e-தக்சலாவ 2017)

மாதிரி வினாத்தாள் - புள்ளித்திட்டம்(e-தக்சலாவ 2017)

Click ol_seminar_tam_ans_2017.pdf link to view the file.