සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - III (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - III  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_sinhala_III.pdf ஐ சொடுக்குக