සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - II (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_sinhala_II.pdf link to view the file.