සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_sinhala_I.pdf link to view the file.