තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_ICT_II nw.pdf ஐ சொடுக்குக