තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_ICT_II nw.pdf link to view the file.