ගණිතය - I (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

ගණිතය - I  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

Click sol_mat_1.pdf link to view the file.