ගණිතය - II (e-තක්සලාව උපකාරක ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

ගණිතය - II  (e-තක්සලාව උපකාරක  ප්‍රශ්ණ පත්‍ර 2017 )

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_mat_2.pdf ஐ சொடுக்குக