ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ සංඛ්‍යානයේ දායකත්වය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ සංඛ්‍යානයේ දායකත්වය ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Click SAL_BuSta_Unit1_1.2_QA.pdf link to view the file.