மாதிரி வினாத்தாள் (வட.மா.க.தி)- 2017

மாதிரி வினாத்தள் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2017

Click tal_art_mp_np_2017.pdf link to view the file.