අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2016 - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II

Click ict_2.pdf link to view the file.