ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 13 ශ්‍රේණිය)

 ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 13 ශ්‍රේණිය)

Click sal_bio_tt3_DS_2016.pdf link to view the file.