ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)+

ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ 07 - අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-CHEM-G12-DS-3 TP-2016.pdf link to view the file.