ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

 ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලය, කොළඔ- අවසාන වාර පරීක්ෂණය -2016 ( 12 ශ්‍රේණිය)

Click SAL-ACCO-G12-DS- TP-2016.pdf link to view the file.