2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය I (සබරගමු පළාත)

2018 පළමු වාර පරීක්ෂණය I (සබරගමු පළාත) 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sg11_art_1st_tp_sbaragamu_1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக