2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) I,II,III

Click sol_Sin_3tp_I_II_2016.pdf link to view the file.

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) I,II