2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_Mat_3tp_nwp_Ans_2016.pdf ஐ சொடுக்குக

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය