2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය

Click sol_Mat_3tp_nwp_Ans_2016.pdf link to view the file.

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (වයඹ පළාත) - පිළිතුරු පත්‍රය