புள்ளித்திட்டம்-2016

முன்னோடி வினாத்தாள் - கல்வி அமைச்சு- தேசிய மொழிகள் மற்றும் மானுடவியல் பிரிவு-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tol__civic_mp_moe_ans_.pdf ஐ சொடுக்குக