புள்ளித்திட்டம்-2016

 புள்ளித்திட்டம்-கல்வியமைச்சு-தேசிய மொழிகள் மற்றும் மானுடவியல் பிரிவு-2016

Click tol__his_mp_moe_ans.pdf.pdf link to view the file.