2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය - 1 (බස්නාහිර පළාත)

2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය -1 (බස්නාහිර පළාත)

Click G11_ICT_I_WP 3rd Term.pdf link to view the file.