2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත) I II

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு sol_sin_tp_paper_I_II.pdf ஐ சொடுக்குக

2016 දෙවන වාර පරීක්ෂණය (බස්නාහිර පළාත)