3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (சப்பிரகமுவா மாகாணம்)-2016

3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (சப்பிரகமுவா மாகாணம்)-2016

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tg11_ict_tp_sb_2016.pdf ஐ சொடுக்குக