3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (சப்பிரகமுவா மாகாணம்)-2016

3ஆம் தவணை வினாத்தாள் (சப்பிரகமுவா மாகாணம்)-2016

Click tg11_ict_tp_sb_2016.pdf link to view the file.