3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (மேல் மாகாணம்)-2016

3ஆம் தவணை புள்ளித்திட்டம் (மேல் மாகாணம்)-2016

Click tg11_ict_tp_wp_ans_2016.pdf link to view the file.