2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය (උතුරු මැද පළාත)

 2016 වර්ෂ අවසාන පරීක්ෂණය  (උතුරු මැද පළාත)

Click sg11_ict_term3_paper1_2_ncp_2016.pdf link to view the file.