ඉතිහාසය ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 2016 I සහ II

ඉතිහාසය  ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 2016 I  සහ II

Click SG11_Hist I II_MP_2016.pdf link to view the file.