உதவிக் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்(கல்வி அமைச்சு)-2016

உதவிக் கருத்தரங்கு வினாத்தாள்-2016

Click Science paper I II (T).pdf link to view the file.