தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-II-FWC-2015

தொடர்பாடலும் ஊடகக்கற்கையும் பகுதி-II-FWC-2015

Click tal_med_mp_6th_fwc_2_2015.pdf link to view the file.